તમારા ઘરમાં ઉંદરની હાજરી છે કે નહીં, આ રીતે કરો ચેક

ઉંદર જંગલી હોવા છતાં માણસોની વચ્ચે રહે છે. ઘરમાં ઉંદર પોતાની હાજરી સ્વયં આપે છે, પરંતુ તમારે તેને નોટિસ કરવી પડે છે. તમને એવી કેટલીક સાઈન જણાવવા જઈ રહ્યું છે જેની મદદથી તમને ઘરમાં ઉંદરની હાજરીની સરળતાથી ખબર પડી શકે છે. ઉપરાંત તેને ભગાવવાની સિંપલ TIPS પણ અહીં આપવામાં આવી છે.

ચિત્ર ન. 1
ચિત્ર ન. 2

................ advertisement ....................